top of page

사업영역

 

Uson 628은 차압감소 방법을 사용하여 다양한 구성 요소를 테스트하도록 쉽게 구성할 수 있는 차압식 테스터입니다.

 

특징:
• 간단한 메뉴
• 차압 강하 측정
• 압력 또는 진공 버전 사용 가능
• 수동 또는 전기 압력 규정
• 30개의 프로그램
• 통계가 표시되거나 인쇄될 수 있음
• 날짜 및 시간 시설
• 간단한 프로그램 복재
• USB 메모리 장치에 의한 데이터 전송

 

 

 

          [ 628   규 격 ]

 

            •  테스터 운영 체제 Linux

            •  차압식

            •  테스트 압력 범위 VAC(-14.5psi)/15.0psi/60psi/150psi/225psi

            •  해상도 0.01mbar(1Pa)

            •  차압센서 범위 0~19.99mbar (0~1999 Pa), 정확성 최대 범위의 ±1%

            •  프로그램 수 30개

            •  통신 RS232,USB,PLC I/O제어

            •  데이터 수집 USB

            •  테스팅 모드 COMP&CAL /Pressure Change /BP Flow

            •  압력단위 psig, bar, mbar, Pa, kPa, kg/cm2, mmH2O, cmH2O, inH2O, 

                                mmHg, cmHg, inHg

            •  운영온도 5 ° C ~ 40 ° C (41 ° F ~ 104 ° F)

            •  크기 150.9mm x 331.4mm x 450.4mm

            •  무게 10 kg

            •  입력 전력 T5.0A / 250V, 20mm Glass Fuse

 

 

628

628.png
bottom of page